Pediyatrik Yaşam Desteği 2020 Değişiklikleri
Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 20.000'den fazla bebek ve çocuk kardiyak arrest geçiriyor. Sağ kalımdaki artışlara ve hastane içi pediatrik kardiyak arrest sonrası nispeten iyi nörolojik sonuç oranlarına rağmen, hastane dışı pediatrik kardiyak arrest sağ kalım oranları, özellikle bebeklerde zayıf kalmaktadır. Bebek, çocuk ve adölesanlarda pediatrik temel yaşam desteği (PBLS) ve CPR için öneriler, 2020 Kılavuzunda tek bir belgede pediatrik ileri yaşam desteği (PALS) önerileri ile birleştirilmiştir. Bebeklerde ve çocuklarda kalp durmasının nedenleri yetişkinlerdeki kalp durmasından farklıdır. 2020 Kılavuz İlkelerindeki temel konular, önemli değişiklikler ve iyileştirmeler şunları içerir:

 • Pediyatrik resüsitasyonlardan elde edilen yeni verilere dayanarak, önerilen yardımlı ventilasyon hızı, tüm pediatrik resüsitasyon senaryoları için her 2 ila 3 saniyede bir 1 soluğa (dakikada 20-30 soluk) çıkarılmıştır.
 • Kaflı endotrakeal tüpler, entübasyona ihtiyaç duyan her yaştaki hastalar için hava kaçağını ve tüp değiştirme ihtiyacını azaltmak için önerilir.
 • Entübasyon sırasında rutin krikoid basının kullanılması artık önerilmemektedir.
 • İyi resüsitasyon sonuçlarını elde etme şansını en üst düzeye çıkarmak için, epinefrin mümkün olduğunca erken, ideal olarak şoklanamaz bir ritim (asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite) nedenli kardiyak arerest sonrası 5 dakika içinde uygulanmalıdır.
 • İnvaziv kan basıncı monitörizasyonu uygulanan hastalarda, arteriyel kan basıncının sürekli ölçülmesi ile elde edilen bilgiler CPR kalitesini artırmak için kullanılabilir.
 • Spontan dolaşımın sağlanmasından sonra hastalar nöbetler açısından değerlendirilmelidir; status epileptikus ve herhangi bir konvülsif nöbet tedavi edilmelidir.
 • Kardiyak arrest sonrası iyileşme hastaneye yatıştan sonra uzun süre devam ettiğinden, hastalar fiziksel, bilişsel ve psikososyal ihtiyaçları için resmi değerlendirme ve desteğe sahip olmalıdır.
 • Septik şok resusitasyonu için eğer vazopressörlere ihtiyaç varsa epinefrin veya nörepinefrin tercih edilmelidir. Epinefrin ya da nörepinefrin yoksa dopamin düşünülebilir. Septik şok hastalarında, sıvıyı 10 mL/kg veya 20 mL/kg halinde sık sık yeniden değerlendirerek uygulamak mantıklıdır. Sıvılara yanıt vermeyen ve vazoaktif destek gerektiren septik şoktaki bebekler ve çocuklar için, stres doz kortikosteroidleri düşünmek mantıklı olabilir.
 • Büyük ölçüde yetişkinlerden elde edilen verilere dayanarak, dengeli kan bileşeni resüsitasyonu hemorajik şoku olan bebekler ve çocuklar için uygundur.
 • Opioid aşırı doz yönetimi, KPR'yi ve naloksanın profesyonel olmayan kurtarıcılar veya eğitimli kurtarıcılar tarafından zamanında uygulanmasını içerir.
 • Aritmi, kalp bloğu, ST segment değişiklikleri veya düşük kalp debisi olan akut miyokarditli çocukların yüksek kardiyak arrest riski vardır. Yoğun bakım ünitesine erken transfer önemlidir ve bazı hastalara mekanik dolaşım desteği veya ekstrakorporeal yaşam desteği gerekebilir.
 • Aşamalı rekonstrüksiyon sürecinde olan doğuştan kalp hastalığı ve tek ventrikül fizyolojisi olan bebekler ve çocuklar, pediyatrik ileri kardiyak yaşam desteği yönetiminde özel hususlar gerektirir.
 • Pulmoner hipertansiyon yönetimi, inhale nitrik oksit, prostasiklin, analjezi, sedasyon, nöromüsküler blokaj, alkaloz indüksiyonu veya ekstrakorporeal yaşam desteği ile kurtarma tedavisinin kullanımını içerebilir.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları