Yenilik, Adımızda Değil Anlayışımızda!
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hazretleri ne güzel söylemiş;

Her gün bir yerden göçmek ne iyi.

Her gün bir yere konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti, cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım, sendikal mücadeleyle uğraşan bir çoğunuz beni ve ekibimi tanır, tanımayanlar için ise bizler İstanbul’dan yola çıkan, ülkemiz, milletimiz ve mesleğimiz için 2013 yılından beri iyi şeyler yapmaya, ülkemize katma değer üretmeye ve yenilikçi projelerin içinde olmaya çalışan bir ekip olduk. Şimdi de Genel Başkanımız Metin Memiş önderliğinde, akademik ve bilimsel çerçevede teknik altyapılarla katma değer üretmek için kısacası yeni şeyler söylemek için bir araya geldik.

Yeni Sendikal anlayışımızla sağlık çalışanlarının haklarını almak için sonuna kadar mücadeleyi görev kabul eden, top­lu görüşme sen­di­ka­cı­lı­ğı­nı aşa­rak, mü­ca­de­le­ci ve sağlık çalışanlarına hiz­met etmeyi esas alan bir sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­nı be­nimsedik. Artık Tüm Sağlık Çalışanlarının “YENİ SENDİKASI Var”

Ye­ni dö­ne­min, ye­ni ya­pı­lan­ma ve stra­te­ji­ler ge­rek­tir­di­ği an­la­yı­şın­dan ha­re­ket eden sendikamız, sen­di­ka­l   fa­ali­yet­le­ri­ni çe­şit­len­di­re­rek çalışanların 24 sa­ati­ni dik­ka­te al­an, sorunu olan her bir sağlık çalışanının so­run­la­rı­nı gün­de­me ge­ti­re­rek koruyan, sa­vunan, ya­şa­mın her ala­nın­da sağlık çalışanının hiz­me­tin­de ol­an bir anlayışı benimseyen sendikal harekettir.

Dün­ya­da­ki ve ükemizdeki ge­liş­me­le­re ön­yar­gı ile kar­şı çı­kmadan, onu an­la­ma­ya ça­lı­şan bir sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­na sahip olan Yeni Sendika, top­lu­mun şe­kil­len­di­ril­me­sin­de rol al­an, de­mok­ra­tik-sos­yal-hu­kuk dev­le­ti­nin iş­le­til­me­si, ya­şam ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si için fa­ali­yet alan­la­rı­nı ge­niş­leterek, 21. yüzyılın sendikal hareketi olmaya adaydır.

Yeni Sendika, gündelik söylemlere değil bilime, teknolojiye, bilişime, çağın gereklerine uygun şekilde hareket ederek sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyaçlarına merhem olmaya çalışacak, kreşten, misafirhaneye, 112 riskli birimden, genel idari birim çalışanlarının sorunlarına, üniversite hastane çalışanlarının sorunlarından Aile hekimliği çalışanlarının sorunlarına kadar her konuda sorununuz, sorunumuzdur düsturuyla hareket edecektir.

Sağlık çalışanları olarak bir çok sorunumuz var. Ulaşım maliyetleri ev kiraları, sağlıkta şiddet, kreş, mobbing ve daha bir sürü sorun! Hepsinin üstesinden gelmek için birlik beraberlik içinde hareket ederek bilimsel veriler ışığında sesimizi, her kesime, bütün mecralara, hep beraber duyuracağız.

Yeni Sendika olarak bizler sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürecek, çalışma barışını sağlayacak, ekonomik sorunların yanı sıra sosyal sorunlarına da el atacak, sendikacılık anlayışına yep yeni bir vizyon kazandıracağız. Herkes kısa sürede yeniliğin sadece ismimizde değil, sendikacılık anlayışımızda da olduğunu yakinen görecektir.

Selam ve Saygılarımla..


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları