Hastane Acil Durum Yönetimi
Bir hastanenin acil durum ve afet karşısında yapması gerekenleri planlama ve uygulama sorumluluğu hastane afet yönetim birimine aittir. Bu birim hastane yöneticileri ve çalışanlarından oluşmalıdır. Birimin görevi afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında hastanenin ve alt birimlerinin sürece hazırlanmasını düzenlemek ve izlemektir. Ayrıca kurum içindeki tüm birimler ve dış kurumlar arası haberleşmeyi sağlar, düzenler ve kontrol eder. Hastane Afet Planı Aktivasyonu yönetim birimi başkanı tarafından yapılır ve sonlandırılır. 

Afet öncesinde afet yönetim birimi alt birimlerin görev tanımlaması yapılır ve çalışacak kişiler belirlenir. Görevleri doğrultusunda eğitim almaları sağlanır ve saha tatbikatları yapılarak eğitim pekiştirilir. Afet eylem planı doğrultusunda iş akışı oluşturulur ve duyurulur. Gerekli malzeme, donanım ve cihazlar belirlenir ve temin edilir. Acil durumlarda alt birimlerin güvenli ve etkin çalışabilmesi için alternatif görev yerleri belirlenir. Toplanma yerleri belirlenir, haberleşme sistemi oluşturulur ve görevli kişilerin iletişim bilgilerinin güncel tutulması sağlanır. Aktif kullanılmayan cihazların bakımı ve kalibrasyonu rutin olarak yaptırılır. Gerekli doküman ve formlar hazırlanır ve tüm bunların denetlenmesi sağlanır.   

Birim olası tehlikeleri değerlendirmek, afet planlarını güncellemek, eğitimleri planlamak, tatbikat yapmak, ülkede yaşanan olaylara göre afet planını düzenlemek için rutin olarak toplanmalıdır. 

Afet sırasında ilk 2 saatte (I. Aşama) birim başkan yönetiminde toplanır, görevlendirmeler alınır, görev tanımları okunur, alt birim sorumluları görevlendirilir. Afet eylem planı uygulamaya konur. Durum bildirir raporlar ve kayıtlar toplanır. Destek hizmetlerinden araç-gereç, ilaç, su, gıda vs. hakkında son durum bilgileri alınır ve başkana rapor edilir. Sonrasında ikinci aşamada (2-12 saat) birimler arası bilgilendirmeye devam edilirken hastanenin güvenlik durumu, tıbbi kapasitesi ve iş gücü akış planı gözden geçirilir. Sorumlular tarafından belirlenen ihtiyaçlar karşılanır. İl Afet Koordinasyon kurulundan güncel bilgiler alınır ve son duruma göre afet eylem planı gözden geçirilir. Tüm bunlar başkana rapor edilir. Son aşama olan üçüncü aşamada (12 saat sonrası)  birimler arası bilgilendirmeler, emniyet ve güvenlik analizi devam eder. Gelen raporlar değerlendirilir, bunların doğrultusunda yeni raporlar hazırlanır. Gelinen aşamalar değerlendirilir ve kritik sorunlar için çözüm arayışına gidilir. Sağlık kurumunun hasar görmesi veya kapasitesinin yetersiz hale gelmesi durumunda başkan ile birlikte gerekli girişimlerde bulunulur ve son duruma göre afet eylem planı yeniden düzenlenir. Kurum içi ve dışı iletişim koordine ve kontrol edilir. Görev devri durumunda yeni yetkiliye bilgi verilmelidir.   Olağan üstü durumu sonlandırma aşamasında ise; normal işleyişe dönüş sağlanır. Donanım ve malzemelerin toplanır, kontrol edilir ve varsa eksikler tamamlanır. Müdahale sonrası faaliyetler planlanır. Kayıtlı belgeler toplanır. Değerlendirme toplantıları yapılarak gerekli revizyonlar belirlenir. Faaliyet Raporu ve Gelişim Planı yazılır. Müdahale sonrası toplantı ve faaliyetlere katılım sağlanır. Stres yönetimi gerçekleştirilir. Basın yayın organları aracılığı ile halk bilgilendirilir. Etkilenenlere psikososyal destek sağlanır. Bağlı bulunan üst yönetici son durum hakkında bilgilendirilir. 


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları